เอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถ

1 สำเนาใบขับขี่ (ไม่ต้องขีดค่า)

2 สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องขีดค่า)

เงื่อนไขการเช่ารถ

1  ผู้ที่ทำสัญญาเช่า จะต้องเป็นผู้ที่ขับขี่เท่านั้น

2  ลูกค้าที่ไม่มี ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จะต้องมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท

3  การเช่ารถจะนับ 24 ช.ม. เท่ากับ 1 วัน คืนเกินเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไปจะคิดชั่วโมงละ 100 บาท เกิน 4 ช.ม. คิดเต็มวัน

4 น้ำมันรถจะใส่เต็มถังไว้ เวลาคืนลูกค้าจะต้องใส่เต็มถัง

5 การคอนเฟิมหรือยืนยันการจะเช่ารถ ลูกค้าจะต้องชำระมัดจำล่วงหน้า เพื่อที่ทางเราจะได้เก็บรถที่ลูกค้าต้องการเอาไว้ โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้าคนอื่นเช่า